LOOKUP

LOOKUP

توضیح

این تابع نیز در دو شکل متفاوت وجود دارد. در شکل اول تابع (که Vector form) نامیده می‌شود، تابع مقدار ورودی Lookup_value را در ستون (یا ردیف) Lookup_vector جستجو نموده و مقدار متناظر آن را از ستون (یا ردیف) Result_vector در خروجی نمایش می‌دهد. و در شکل دوم آن (که Array form) نامیده می‌شود، مقدار ورودی Lookup_value در اولین ستون (یا ردیف) ورودی Array جستجو نموده و در صورت یافتن آن مقدار متناظر آخرین ستون (یا ردیف) را نمایش می‌دهد.

ورودی ها

  • Lookup_value : مقدار مورد جستجو، هر نوع، اجباری.
  • Lookup_vector : ستون (یا ردیف) مورد جستجو، آرایه، اجباری.

مکانی که تابع در آنجا به دنبال مقدار Lookup_value می‌گردد. این مقدار حتماً باید یک ستون و یا یک ردیف باشد.

  • Result_vector : ستون (یا ردیف) نتیجه، آرایه، اختیاری با پیش‌فرض Lookup_vector..

تابع در صورت یافتن مقدار Lookup_value در Lookup_vector خروجی تابع را از این مکان انتخاب می‌نماید.

  • Array: جدول مورد جستجو، آرایه، اجباری.

این جدول می‌تواند حاوی چند ستون و چند ردیف باشد. مقدار Lookup_value در ستون اول آن مورد جستجو قرار می‌گیرد و خروجی تابع از ستون آخر آن انتخاب می‌شود.

آموزش PowerPivot (کل بخش اول)

آموزشی که در این بخش در اختیار شما قرار داده شده، بخش اول PowerPivot می باشد که جزئی از آموزش های هوش تجاری توسط اینجانب می باشد، آموزش هایی نظیر : Power View ، Power Query و Power BI

مثال

در برنامه فاکتور فروش خود و در برگه “فاکتور” با استفاده از دو شکل تابع Lookup ترتیبی دهید که نام و نام خانوادگی مشتری با توجه به کد وارد شده در سلول E3 در سلول‌های L15 و L17 درج شود.

مطالب مرتبط

برای این منظور در سلول‌های L15 از تابع Lookup با شکل Vector form و در سلول L17 از تابع Lookup با شکل Array form و با ورودی‌های زیر استفاده نمایید.

فرمول

=LOOKUP(E3,’مشخصات مشتریان’!A,’مشخصات مشتریان’!B)

L15
خروجی

امیر محسن

فرمول

=LOOKUP(E3,’مشخصات مشتریان’!A:C)

L17
خروجی

رستگار


منبع:
حسابداری با اکسل

مرتبط نوشته ها

نوشته‌ی بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *