جمع خودکار

autosum آموزش چند تابع سریع که در قسمت AutoSum قرار دارند و البته در سایر قسمتها هم قرار دارند