منطقی

logical توابع منطقی، یعنی توابعی که ورودی یا خروجی آنها از نوع منطقی (گزاره) هستند در این قسمت قرار دارند.