ریاضی

mathtrig توابع مربوط به محاسبات ریاضی در این دسته قرار دارند