متنی

توابع مربوط به کار روی رشته های متنی در این دسته قرار دارند. این دسته یکی از مهمترین توابع مربوط را در خود قرار داده است.

صفحه 1 از 2 1 2